Vår verksamhets policy

PNM Pro´s främsta tillgång är vår kompetens och engagemang, där vi tillsammans skapar en god arbetskultur. Vårt arbete präglas av en hög servicegrad mot våra kunder.
 
Arbetet med att säkerställa/förbättra arbetsmiljön, minska miljöpåverkan och se förbättringsmöjligheter ska ske naturligt i vårt dagliga arbete. Med lyhördhet för kundens behov ska vi ständigt förbättra vårt ledningssystem för att uppnå en bättre miljö- och kvalitetsprestanda.
 

  • Vi ska prioritera leverantörer och andra intressenter som bedriver ett seriöst kvalitets- och miljöarbete.
  • Vi ska arbeta för att minimera uppkomsten av restprodukter och avfall.
  • Vi ska förebygga risken för föroreningar och utsläpp.
  • Vi ska engagera personal som ska ta ansvar för vårt miljöarbete och skydda miljön.
  • Vi ska arbeta förebyggande för att minimera risken för skada och ohälsa.
  • Vi skapar effektivitet genom att leverera produkter med rätt kvalité, i rätt tid.
  • Vår verksamhet följer bindande krav inklusive lagkrav.
  • Vi motverkar alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.
  • Vi respekterar de mänskliga rättigheterna, föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar.
  • Vi stödjer avskaffandet av barnarbete och tvångsarbete.

 
Verksamhetspolicyn gäller för samtliga delar inom PNM Pro AB inklusive GAK Mekaniska.