Vår verksamhets policy

Företagspolicy – Grunden till ett bättre företag för våra anställda och våra kunder


Med kunden i fokus strävar vi efter att upprätthålla nära relationer, präglade av både god kompetens och hög servicekänsla.
 
För att möta våra kunders höga förväntningar på kvalitet, leveranspålitlighet och flexibilitet, antar vi ett ordnat tillvägagångssätt. Vi tillämpar vårt kvalitetsstyrningssystem, planeringssystem och våra grundläggande värderingar som centrala instrument i detta arbete.
 
Tillsammans med våra kunder och leverantörer engagerar vi oss i ständigt förbättringsarbete för att utveckla vår verksamhet och erbjuda säkra och hållbara lösningar för våra medarbetare, kunder och miljön. Vi förbinder oss att följa lagar och krav och prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö,
hållbarhet och innovation.
 
Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för arbetsmiljö, medarbetare, kvalitet, säkerhet och miljö som vi vill ska råda på PNM Pro. Dessa värderingar uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 3834–4 och betonar vikten av att ständigt sträva efter förbättringar i effektivitet, kommunikation och beslutsfattande för att säkerställa högsta möjliga standard i allt vi gör.


ARBETSMILJÖ OCH MEDARBETARE
 Vi skall säkerställa att:

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
 • Vi har arbetssätt för att identifiera risker och åtgärdar dessa.
 • Samtliga medarbetare ska känna att de är delaktiga och samverkan vid beslut och uppföljning.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de          erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.
 • Vi stödjer avskaffandet av barn- & tvångsarbeten.


KVALITET OCH SÄKERHET
Vi skall säkerställa att:

 • Vi är lyhörda och strävar efter att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder och att alltid leva upp till våra åtaganden. Vi förväntar oss att all personal ger sitt bästa för att uppfylla våra kunders förväntningar.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet.
 • Medarbetarna har den utbildning som krävs för att utföra arbetet efter kundens behov.
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
 • Använt materiel uppfyller tillämpliga krav.
 • Vi utför vårt arbete enligt kundens krav och specifikationer.


MILJÖ OCH HÅLLBARHET

 • Vi är medvetna om vår miljöpåverkan och förhåller oss till att minimera den så mycket vi kan genom att använda resurseffektiva metoder och att återvinna så mycket som möjligt. 
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi strävar efter att minimera användandet av kemikalier och att kontinuerligt byta ut mot miljövänligare alternativ.
 • Hålla nere transporter i högsta möjliga mån genom att i första hand använda oss av lokala tjänster.
 • Utnyttja material så energieffektivt som möjligt.


KUNDER

 • Kundnöjdhet: Aktivt söka och värdera feedback för kontinuerlig förbättring.
 • Effektiv Kommunikation: Använda mångsidiga kanaler för klar och öppen dialog.
 • Högsta Kvalitet: Strikta kvalitetskontrollprocesser och uppfyllande av branschstandarder.
 • Pålitliga Leveranser: Säkerställa snabb och korrekt leverans genom effektiv logistik.
 • Innovativ Utveckling: Samarbeta med kunder för skräddarsydda och framtidssäkrade lösningar.
 • Anpassningsbara Avtal: Flexibla avtalsvillkor som möter individuella kundbehov.
 • Lagerhållning med Avrop: Möjliggöra effektiv lagerhantering och snabba avrop.
 • Konkurrenskraftiga Priser: Erbjuda värde genom balans mellan pris och kvalitet.
 • Bred Helhetslösning: Omfattande serviceutbud med flexibel tillverkningskapacitet.
 • Snabbhet med Nya Produkter: Agil produktutveckling för att möta marknadens behov.
 • Förtroendefull Relation: Bygga långsiktiga partnerskap baserade på ömsesidig respekt.
 • Etiskt Förhållningssätt: Hålla hög moral och etik i alla kundinteraktioner.

ALKOHOL OCH DROGER
Om alkohol på våra arbetsplatser:
 • Ingen medarbetare, anställd eller inhyrd, eller underentreprenör får komma till företagets arbetsplats påverkad av alkohol.
 • Det är ej heller tillåtet att förtära alkohol eller uppträda påverkad på arbetsplatsen.
 • Det åligger varje anställd att vara uppmärksam på alkoholproblem hos arbetskamrater. Genom att uppmärksamma problemet tar man ett första steg för sin arbetskamrat att komma till rätta med problemet.
 • Restriktivitet bör råda beträffande alkohol i samband med representation, kurser och konferenser samt att alkoholfria alternativ alltid ska finnas tillgängliga.
 • Hur vi hanterar akuta situationer, upprepade incidenter och missbruk.

Om droger på våra arbetsplatser:
 • Då brukande av narkotika är straffbart i Sverige förutsätter vi att våra medarbetare inte gör sig skyldiga till någon typ av narkotikabrott på eller i samband med arbetet.
 • Allt icke-medicinskt innehav och bruk av narkotika och medför säkerhetsrisker som inte kan accepteras i arbetslivet.

LAGERHÅLLNING OCH LOGISTIK
 • Omfattande Lagerutrymme: 1200 m² med över 1000 pallplatser för färdiga produkter, samt ett omfattande produktionslager för produkter i arbete.
 • Anpassningsbar Produktlagring: Kapacitet att tillverka och förvara kundanpassade produkter, inklusive stora objekt upp till 3 meter i längd.
 • Snabb Leveransförmåga: Engagemang för att hålla färdiga produkter i lager för omedelbara leveranser, vilket minskar väntetider och ökar kundnöjdheten.
 • Miljövänliga Operationer: Genomförande av samfrakter och optimerade produktionsbatcher reducerar transportbehov och energianvändning, vilket minskar miljöpåverkan.
 • Effektivisering och Precision: Användning av stora lagerkapaciteter för att erbjuda kortare ledtider, effektivisera leveransprocessen och säkerställa högprecisionsleverans av produktsatser.

INNOVATION OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE
 
 • SolidWorks för design, beredning, kalkylering, fixturering, analys och mätning.
 • Innovativt användande av Monitor ERP för att optimera affärsprocesser.
 • Fiberlaserteknik.
 • För precisionsbearbetningsom garanterar högsta produktkvalitet.
 • Robotcell och Co-Weld teknik för modern, högeffektiv tillverkning.
 • CAM-programmering för optimerad produktionseffektivitet.
 • Använder 3D-skrivarteknik för snabb framställning av fixturer, hjälpmedel och andra komponenter.
 • Utveckling av specialanpassade fixturer och egentillverkade verktyg för förbättrad tillverkningsprocess och skräddarsydda lösningar.
 • Högprecisions mätutrustning för att säkerställa att alla produkter uppfyller specifikationerna.