Vår verksamhets policy


PNM Pro AB främsta tillgång är vår kompetens och engagemang, där vi tillsammans skapar en god arbetskultur. Vårt arbete präglas av en hög servicegrad mot våra kunder. Med lyhördhet för kundens behov ska vi ständigt utveckla vårt ledningssystem. 

PNM Pro arbetar för att minska miljöbelastningen genom att minska resurs-, råvaru- och energiförbrukningen i verksamheten. Arbetet med att säkerställa och förbättra arbetsmiljön, miljöpåverkan och förbättringsmöjligheter ska ske naturligt i vårt dagliga arbete.

  • Vi ska prioritera leverantörer och andra intressenter som bedriver ett     seriöst kvalitets- och miljöarbete.
  • Vi ska arbeta för att minimera uppkomsten av restprodukter och avfall. Vi ska förebygga risken för föroreningar och utsläpp.
  • Vi ska engagera personal som ska ta ansvar för vårt miljöarbete.
  • Vi ska arbeta förebyggande för att minimera risken för skada och ohälsa.
  • Vi skapar effektivitet genom att leverera produkter med rätt kvalité, i rätt tid. Vår verksamhet följer relevant lagstiftning.
  • Vi motverkar alla former av diskriminering.
  • Vi respekterar de mänskliga rättigheterna, föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar. 
  • Vi stödjer avskaffandet av barnarbete och tvångsarbete. 

Verksamhetspolicyn gäller för samtliga delar inom PNM Pro AB inklusive GAK Mekaniska AB.